OCHRANNÁ ZNÁMKA

ÚRAD EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
OSVEDČENIE O ZÁPISE DO REGISTRA

Toto Osvedčenie o zápise do registra sa udeľuje pre ochrannú známku Európskej únie, ktorá je uvedená nižšie. Príslušné údaje boli zaznamenané do Registra ochranných známok Európskej únie.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the European Union trade mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of European Union trade marks.

Zapísané / Registered 14.11.2023
Číslo / No 018895715

OVERENIE OCHRANNEJ ZNÁMKY